>> Bis dat quī citō dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává <<

vyza velká

29. prosince 2006 v 15:16 | já |  zajímavosti
vyza velká, huso huso, hausen, beluga či great sturgeon

latinsky:huso huso
řád:jeseteři
čeleď:jeseterovití
velikost:150 - 300 cm
maximum:asi 850 cm
délka života:až 200 let
potrava:všežravec, dravec
Vyza velká je vůbec největší sladkovodní ryba (alespoň prozatím není známá větší). Váží okolo 1 800 liber, tedy asi 815 kg. Samice musí být 20 let stará, aby vůbec mohla produkovat vajíčka. Bohužel, kaviár vyzy velké je ve světě pro svoji chuť velmi oblíbený, což zapříčinilo snížení jejího počtu. Nyní je zapsána na Seznam přísně chráněných druhů živočichů (podle Bernské úmluvy).
Znaky: hlava vybíhá ve velmi krátký špičatý rypec, před ústy jsou čtyři dlouhé vousky, ústa jsou téměř přes celou šíři hlavy, po těle je řada kostěných štítků (velikost s věkem klesá), horní lalok ocasní ploutve je delší než spodní.
Zajímavosti: kaviár vyzy velké si velmi oblíbil i Pablo Picasso
převod hmotnosti: zde
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ja ja | 12. června 2007 v 8:22 | Reagovat

původně mocná říše finských Bulharů při velkém ohbí Volhy. Obsahovala nynější gub. kazaňskou, jižní čásť vjatské, ufskou, simbirskou a penskou. Říše ta kvetla od V. do XIII. stol. a byla často předmětem ruských vpádů válečných. Tak již r. 988 podnikl sem výpravu Vladimír Velký, r. 1123 Jurij Vladimirovič, r. 1166 a 1171 Ondřej Psogolubský a 1183 Vsevolod Jurjevič. Hl. městem byly Bolgary; mimo to stávalo ještě na 30 jiných měst, z nichž důl. byla Biljarsk a Zukotín. V 1. pol. XIII. stol. zmocnili se země Mongolové Kipčacké říše a usadili zde četně Tatary. Kolem r. 1440 odtrhnul se chán Zlaté hordy Ulu Machmet od původní říše a založil zvláštní chanát kazaňský s hl. městem Sarai, jež nyní leží v zříceninách nedaleko města Careva. Proti novému chánství podnikli Rusové již záhy tři válečné výpravy a učinili si je r. 1467 poplatným. R. 1552 dobyl Ivan Hrozný [Kazaň]-ně a přivtělil říši k Rusku. R. 1708 zřízena gub. kazaňská, která tehdáž zajímala velikou čásť východního Ruska. Tato gub. rozdělena pak r. 1781 na nynější gubernie kazaňskou, simbirskou, permskou, penskou a vjatskou. Nynější gubernie kazaňská ve vých. Rusku hraničí na sev. s gub. vjatskou, na vých. s ufskou, na jihu se samarskou a simbirskou a na záp. s nižegorodskou. Má na 63.716,2 km2 2,190.075 ob. (1897), 35 na 1 km2. Protéká ji Volha se svými přítoky Vetlugou, Kundyšem, Iletem, Kazaňkou, Kamou s Vjatkou, Surou, Svijagou a j. Volha a Kama rozdělují gub. na 3 části. Jihozáp. čásť při pr. bř. Volhy rozryta hlubokými roklemi; břehy Volhy jsou zde vysoké a provázené řadami pahorků až 150 m vysokými. Jihových čásť gub., na l. bř. Kamy, má zúplna ráz stepi. Sev. čásť na pr. bř. Kamy jest částečně roklinatá, západ však rozsáhlá rovina, dílem bažinatá, dílem pokrytá hustými lesy. Skoro v celé gub. převládá útvar permský, pouze na jihu v újezdu tetjušském vyskytuje se jura a na l. bř. Volhy obzvláště na jihozáp. třetihory. Z užitečných minerálů vyskytují se různé druhy hlíny, pískovec a sádra. V menším množství také měď, alabastr, vápenec a hořlavé lupky, z nichž vyrábí se svítiplyn. Také prameny petrolejové a sirné nejsou vzácny. Podnebí je drsné a velmi proměnlivé, zima dlouhá a velmi tuhá. Střední teplota v létě je 18°, v zimě -13°, střední roční teplota 2,7°. Denní kontrasty jsou značné, až 22°. Volha zamrzá v polovici listopadu a roztává v polovici dubna, takže pro plavbu jest volna asi po 200 dní v roce. Půda hlinitá a písečnatá složena hlavně z černozemě a jest velmi úrodná. Role zaujímají 49 % veškerého povrchu, luka 9,05 %, lesy 35%. Pouze 5,05 % půdy jest neproduktivní. Rozsáhlé lesy jsou většinou jehličnaté promíšené listnatými, hl. doubravami. Z obilí pěstují se nejvíce žito a oves, méně ječmen, pšenice, proso a pohanka. Mimo to pěstují se hrách, brambory, konopí, len a něco ovoce. Z obyvatelstva je 42% Rusů, 31% Tatarů, 21% Čuvašů, 5,14% Čeremisů. Vedle těchto jsou zde ještě Mordvinové, Meščerjakové a Votjakové. Obyvatelstvo mimoruské jest však veskrze více neb méně poruštěno a přiznává se valnou částí k pravoslaví (1,520.499). Muhammedánů je 629.754; ostatek jsou vyznavači různých sekt, katolíci, protestanti, armenští křesťané, židé a pohané (12.746). R. 1889 uzavřeno v gub. 18.778 sňatků, porodů bylo 102.948, úmrtí 77.414. Nejdůležitějším zaměstnáním je orba a chov dobytka, který však znesnadňován jest častými dobytčími mory. Stav dobytka byl r. 1888: koní 505.896, hovězího dobytka 476.786, ovcí obyčejných 1,240.098, ovcí jemnovlných 7611, vepřového dobytka 162.000 a koz 44.437. Vedle toho pěstuje se též zahradnictví a sadařství hl. na pr. bř. Volhy. Vydatný rybolov provozuje se na Volze a Kamě a hlavními předměty jeho jsou vyza a jeseter. Lesy poskytují hojnost dříví a vyváží se dříví pro stavbu lodí do Petrohradu, Astrachaně a Archangelska. Lovem zvěře zabývají se hl. Čeremisové. Hlavní kořist poskytují veverky, zajíci, jeleni, vlci a medvědi. Průmysl nevalný jest ve stálém úpadku. R. 1892 měla gub. 182 továrních závodů s výrobou v ceně 12 mill. rublů. Nejdůležitější závody průmyslové jsou mydlárny, koželužny, přádelny, vinopalny a mlýny. Mimo to jsou zde též slevárny, provaznické dílny, továrny na vosk a svíčky, sklárny a j. Obchod velmi rozsáhlý jest podporován čilou plavbou na Volze a Kamě a asi 200 km železných drah. Ročně koná se v gub. 68 výr. trhů, z nichž nejdůl. jsou v Čistopoli, Pokrovsku, Civilsku a Spasku. Roční obrat při výr. trzích obnáší na 6 mill. rublů. Nejdůležitější předměty obchodu jsou: lůj, kůže, obilí, dříví, galanterní zboží, čaj a cukr. Vzdělavacích ústavů měla gub. r. 1890 v celku 1907 se 36.146 chovanci, mezi nimi 1 universitu, 670 škol středních a elementárních a 13 odborných. Gubernie rozdělena jest na 12 újezdů: jadrinský, kazaňský, kosmodemjanský, lajševský, mamadyšský, spaský, svijažský, tetjušský, čeboksarský, čistopolský, carevokokšajský a civilský.Stejnojmenný ruský vojenský obvod zahrnuje v sob v Evropě gubernie kazaňskou, vjateckou, orenburskou, permskou, penskou, samarskou, saratovskou, simbirskou, ufskou, astrachanskou a zemi Kirgizů Bukejevské hordy, v Asii obvody turgaiský a uralský a na 2,239,874 km2 má 19,990.132 ob.-Újezd kazaňský má na 5704,3 km2 538.244 ob., mezi nimi 134.569 Tatarů. Hl. město gub. a újezdu [Kazaň], u Čeremisů Oson, leží 58 m n. m. na želez. trati rjazaňsko-kazaňské, na levém přítoku Volhy Kazaňce, asi 5 km od jejího ústí do Volhy, a na čtyřech menších říčkách. Město samo vystavěno na 7 pahorcích, ale okolí jest sirou rovinou vydanou každoročně velikým jarním povodním. [Kazaň] jest sídlem pravoslavného biskupa, generálního velitelství vojenského obvodu, civilního guvernéra a vysokých hodnostářů muhammedánských a čítá 131.508 ob. (1897). Srdce města tvoří Kreml, polož. na l. břehu Kazaňky. Kreml je pevnost 1568 m dlouhá, se všech stran zdmi a věžmi obehnaná. V něm nachází se několik kostelů a klášterů, mezi nimi r. 1552 zal. kostel Marianský s pozlacenou bání a divotvorným obrazem Matky Boží kazaňské, jenž jest cílem velkých poutí z velké části Ruska. Z jiných staveb Kremlu jest památná věž Sumbeki, 80 m vys. a dle jisté tatarské princezny pojmenovaná, dále budova vlády, palác guvernéra a sirotčinec pro dcery kněží pravoslavných. Na vých. a na jih od Kremlu prostírá se vnitřní město, spojené s Kremlem mostem a obydlené hl. Rusy. Rozpadá se na 3 čtvrti, má široké ulice a nízké, obyčejně jednopatrové domy obklopené zahradami. Hlavní ulice, střediště všeho ruchu, jest Voskresenskaja s bázárem a universitou. Ve vnitřním městě jest 54 pravosl. kostelů, 1 katolický a 1 protest., 7 klášterů, mezi nimi ženský klášter kazaňské Matky Boží, 4 synagogy a 13 mešit. Dále má [Kazaň] pomník Deržavina a pomník na paměť padlých ruských vojínů při dobytí [Kazaň]-ně r. 1552, t. zv. Ivanovu pyramidu lebek 21 m vys. a v l. 1812-23 postavenou. Z ústavů vzdělavacích první místo zaujímá universita zal. r. 1804 Alexandrem I. a otevřená r. 1814. Má fakulty historickofilosofickou, fysikálně mathematickou, právnickou a lékařskou s 837 posluchači (1896). Při universitě je knihovna o 170.000 sv., obsahující četné rukopisy mongolské a tatarské, hvězdárna, botan. zahrada, numismatické museum, historicko-národopisné museum a jiné vědecké ústavy. Dále vynikají 2 duchovenské akademie, missionářská škola, 3 učitelské semináře, 1 ústav pro vzdělání učitelek, 4 gymnasia mužská a 2 dívčí, reálka, škola zvěrolékařská, škola vojenská, ústav šlechtičen, několik škol tatarských a j. Dále jsou zde společnosti přírodovědecká, archaeologická a literární, divadlo, nemocnice, sirotčinec, blázinec a j. dobročinné ústavy. Novin vychází 10. [Kazaň] jest hlavním sídlem průmyslu celé gubernie; jmenovitě vyrábí se kůže (safián a juchty), mýdlo (zvl. t. zv. kazaňské mýdlo z kobylího mléka), sukna, kartoun, plachtovina, provaznické zboží, železné a ocelové zboží, zvony, dřevěné výrobky, svaté obrázky, vyšívání ve zlatě, stearinové a lojové svíčky, kořalka a pivo. Jest zde též 7 knihtiskáren, při Volze loděnice, na nichž dal Petr Vel. stavěti své kaspické loďstvo, velká továrna na střelný prach a vojenský arsenál. [Kazaň] jest důležitým obchodním městem, poněvadž skoro celý obchod povolžský a sibiřský se města dotýká. Roční obrat činí asi 60 mill. rublů. Obchod podporován bursou, 9 bankovními domy, velkým bázárem a 7,2 km koňské dráhy. Předměstí obývána jsou hl. Tatary. Okolí velmi půvabné nazývá se druhdy kazaňským Švýcarskem.-Stará [Kazaň], o níž prvá zmínka se děje r. 1236, založena buď od chána Batu samého nebo některým z jeho synů, byla však položena dále na sev. než nynější [Kazaň], asi 52 km od ústí Kazaňky do Volhy. R. 1399 byla Vasilijem Dimitrijevičem vyvrácena. Teprve chán Ulu Machmet postavil r. 1437 [Kazaň] na nynějším místě. R. 1552 dobyto město Ivanem IV. Vasiljevičem. Utrpělo mnoho častými požáry, z nichž nejznámější byl r. 1774 založený Pugačevem, načež Kateřina II. [Kazaň] znovu vystavěla. Jiné velké požáry byly r. 1815 a 1842. Hl. městem gubernie jest [Kazaň] od r. 1708.

2 meda meda | 18. března 2008 v 19:46 | Reagovat

Ahoj...nechtelo se mi to cist:Dale stejne nevim co je to vyza...docela by me to za

jimalo...:Dahoj

Nasla sem to ve vyjmenovanejch slovech

3 Elfric Elfric | 20. dubna 2009 v 20:15 | Reagovat

Milá rybka...nezkoušel ji někdo vysadit do Lipna?:))))

4 Philiplirty Philiplirty | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 17:55 | Reagovat

ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-risques/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-risques/</a>

5 KIRAbatH KIRAbatH | E-mail | Web | 14. července 2018 v 1:54 | Reagovat

To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Similar picture leads to worsening feeding and the breath baby, created hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special procedures so that fluid does not stay tissues. If the woman is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Prohibited long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/how-to-relieve-breast-pain-during-pregnancy-useful-tips>how to relieve breast pain during pregnancy</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama